Børn i Ballerup og Tårnby

Data fra denne kohorte stammer fra et interventions-studie i Ballerup, hvor børn i Tårnby kommune udgør kontrolgruppe. Formålet med projektet var at undersøge betydningen af en intervention med ekstra idræt og sundhedsundervisning i skolen på børn i alderen fem til 10 år.

Ballerup og Tårnby startede et kontrolleret interven-tionsprojekt i august måned 2001.1024 børn fra 46 børnehaveklasser, henholdsvis 10 skoler i Ballerup og 8 skoler i Tårnby Kommune fik tilbud om deltagelse i studiet, heraf gav forældrene til  704 børn (69% af den totale population) tilsagn til, at deres børn deltog i det tilknyttede forskningsprojekt.

Interventionen i Ballerup blev gennemført af kommunen. I første omgang omfattede interventionen:

  • Forøgelse af idrætstimetallet fra børnehave-klassen til 3. kl. fra 2 til 4 lektioner/uge samt lektioner i sundhedsundervisning.
  • Efteruddannelse af kommunens idrætslærere.
  • Etablering af bedre idrætsfaciliteter på interventionsskolerne.

Efterfølgende besluttede kommunen at etablere skolekantiner på skolerne. Desuden har sundheds-plejersker og husholdningslærere fået tilbud om efteruddannelse i læren om sunde kostvaner, ligesom forældre via skoleblad har fået tilbud om tilsendelse af materiale om sund skole- og hverdagsmad på mail.

I 2001/02 er indsamlet base-linedata og i 2004-05 follow-up. Dataindsamlingen omfatter:

  • Fysiologiske sundhedsparametre mht. fedme, kondition, blodtryk, glukose, hyperinsulinæmi, blodlipider, fysisk aktivitet, knogledensitet og kostvaner.
  • Psykiske og sociale forhold med hensyn til skolepræstation, kognition, selvopfattelse og sociale kompetencer.
  • Motorisk udvikling.
  • Socio-demografiske forhold.

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning står for kostdata, som omfatter 7 dages registrering af børnenes kost i henholdsvis 2002  (n= 515) og 2005 (n=430). Kostdagbøger fra Danmarks Fødevare-forskning er anvendt til disse to undersøgelser. Derudover er der gennemført en procesevaluering af skolekantineprojektet.

Kostinformation

7-dages kostdagbog (ved baseline): 515 elever
7-dages kostdagbog (ved follow-up): 430 elever
Alder: 5-10 år

For at kunne vurdere eventuelle langtidseffekter af interventionen i Ballerup er der i 2008/09, da deltagerne gik i 7. klasse, gennemført endnu en follow-up, som inkluderer måling på følgende parametre:

  • Fysiologiske sundhedsparametre mht. fedme, kondition, blodtryk, glukose, hyperinsulinæmi, blodlipider, fysisk aktivitet, knogledensitet og kostvaner.
  • Socio-demografiske forhold.
  • Motorisk udvikling.

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning står ligesom tidligere for indsamling og bearbejdning af kostdata som er indsamlet med 7 dages kostregistrering. Til dette benyttes igen kostdagbogen som er udviklet af Fødevareinstituttet (tidl. Danmarks Fødevareforskning (DFVF)).

For mere information om undersøgelsens data, se venligst:http://www.sdu.dk/rich